Dopis sedmý:

    Vážená paní doktorko!


    Příčina reakcí na ty projevy mládí nebo erotiky jsou ve Vás. Mystik má být tak zvnitřnělý, aby "chvění nitra" druhých nevnímal. Rozumějte dobře! Jde o stupeň ponoření v sebe. Když se mystik správně obrátí do nitra, tyto schopnosti vnímání se rozvinou. Prostě, je to průvodní jev obratu v tendenci mysli. Když se mysl stane introvertní, pak tyto jevy přestávají.

    Nemyslete si, že se tím pohřbívá jakýkoli výhled na rozvoj fenomenálních schopností, jimiž se mají mystikové vyznačovat. Jde skutečně pouze o moment mentálního obratu, což je nutné, aby mysl mohla přejít ze zevního světa do světa vnitřního. Teprve v tom vnitřním světě má objevovat dosud neznámé skutečnosti, jež – a mohu Vás ujistit – jsou opravdu jiného druhu, než ty běžné světské.

    Převládá domněnka, že mystikové dospívají především k rozvití moci, již mohou uplatňovat v zevním světě jakožto kouzelníci. Jestliže tomu takto je, pak už sešli z cesty na scestí a budou proto duchovně zničeni. Z toho důvodu musí úspěchům v mystice předcházet pochopení, že mystika má posloužit člověku k tomu, aby pronikl do vnitřního života, v němž se má poučit o zákonech existence samsára a nirvány. V takovémto případě zůstávají stranou všechny fenomény, byť šlo třeba jen o nadprůměrnou vnímavost, jako například o jasnovidnost, jasnosluch atd.

    Těchto schopností není třeba k tomu, aby člověk dospěl k osobnímu štěstí a posléze k Osvobození. Ostatní hranice tohoto druhu nejsou zcela jasně určitelné. Je běžnou zkušeností, že tyto schopnosti jsou pouze zpočátku ovladatelné vůlí, ale když se tento druh vnímání zmechanizuje, pak je člověk přepadán i vjemy nechtěnými; konečný výsledek toho je vznik duševních chorob.

    Je proto třeba stát bezpečně na zemi, i když člověk dělá nejbláznivější jógu, která ho vytrhuje z normálního života a ze světa docela. Jen tak spoutá síly vyvolávající fenomény a ustálí se v rozvinutém stavu extatické mysli, což je terminus technicus, v nejhlubším zasvěcení, podle pouček tibetské mystiky.

    Právě z toho důvodu by měl každý dbát na uvědomování si těla, i když nějak pochopí, že tím od sebe odhání nadnormální schopnosti vnímání. Když si totiž tělo neuvědomuje, pak dostal do ruky volant nebo opratě, s nimiž neumí vůbec zacházet. Proti tomu, když si uvědomuje tělo, snad po určitou dobu trpí jakoby neschopností rozvinout nadsvětský intelekt, ale současně se tím zajišťuje před rozvinutím schopností zničujících.

    Rada? – Uzavřete se a nechtějte vnímat nic, kromě toho, co vidíte fyzickýma očima, slyšíte fyzickýma ušima, atd. Máte už mysticky roznícené nitro a toto opatření ve věcech smyslového vnímání se stane pouze určitým typem psychologické komprese, což je příčinou duchovního pozvednutí do mystického světa štěstí.

    Zavádění druhých na cestu je dovoleno pouze prostřednictvím příslušné literatury, neboť ten, kdo hledá, nesmí být ovlivněn, nýbrž musí sám volit. A když jde o člověka moudrého, vždy se snaží získat konkrétní rady pro svou osobu, neboť chápe, že při mystickém úsilí si začíná hrát se svou psychologií, která má mnoho zavádějících momentů.

    Chraňte se proti vibracím, na něž si stěžujete tím, že nebudete vnímat nic jiného, nežli třeba jen své nohy tak, jak se dají smyslově vnímat. Uchylujte se k jejich fyzické podstatě, a jinak buďte necitlivá, nevnímavá, do sebe zahleděná. Mimo to je ještě dovoleno pomáhat si tím, že se budete snažit vnímat tzv.krásy přírody. Je to sice rada pomocná, ale při velké citlivosti toho druhu, na níž si stěžujete, nezbytná.

    Nehleďte na sebe sama a na svět jako na sen, snažte se vnímat pouze smyslové skutečno a kromě toho se povznášejte nad vše pouze pomocí onoho sursum corda – vzhůru srdce.

    K proměně totiž musí dojít u v n i t ř bytosti a nikoli ve funkci smyslů. To je nebezpečné, kdežto cesta pomocí onoho sursum corda je cesta proměny, při které se žádné nebezpečí nevyskytuje.

    Přeji Vám šťastné rozřešení problémů, o nichž výše mluvím.