Dopis pátý:

    Vážená paní doktorko!


    .....Vážená paní, nemám opravdu žádný problém se zdravím. Podobám se v tom jedné známé lékařce, která už léta trpí vysokou sedimentací (nějak přes 100) a nyní se k tomu připojily srdeční potíže (dekompensovaná srdeční vada) a ona tvrdí, že jí nic není, že to prostě souvisí s degenerací organismu.

    Kromě toho, vidím na lidech, kteří si vždy pomáhají léky, jací jsou to chudáci po stránce duševní. Tito lidé mně jsou nesnesitelní, protože dobrovolně se duševně degenerují.

    Ptáte se na můj názor na ženy. Můj názor na ženy je ten, že jsou to lidé. Vím, že za staletí útlaku se v ženách vyvinula zdrženlivost, která je učinila věcnějšími v názorech, nežli jsou muži. Jiné je pouze to, že v úsilí o duchovní dokonalost narážejí na citovost, která jim nedovoluje překonat překážky duchovního rázu, na nichž muži ztroskotávají pro vadnou sebeúctu. Tím má každá lidská bytost o překážky postaráno. Na cestách ducha musí žena překonávat výbuchy citovosti, muž zase ničím nepodloženou jistotu...

    Izolujte se od vlivů okolního světa především tím, že se budete zabývat sama sebou, pozorováním sebe, svých reakcí na vnější popudy k jednání i na popudy vnitřní. Neboť mysl musí být poznána, má-li člověk být zajištěn před neblahými příhodami na mystické cestě.

    A buďte i nadále činná, ale opravdu jako svobodná, ode všeho odpoutaná bytost. Tvrdím totiž, že když člověk nevybíjí svou energii nesobeckou činností, vybíjí ji různými lumpárnami.

    Dr. Einstein byl bohužel jen vědec. Zkoumal zevní přírodu, ale sebe nikoliv. Byl karmicky vyzrálý, takže objevil věci, jaké objevili už kdysi duchové nejvyspělejší. Jakožto vědec je převedl na zevní úroveň světa, pro což zase nemohl objevit mystické zázemí tohoto světa. Ostatně by jej v tom svět hodnotil jako ne-vědce, nýbrž jen jako tu zajímavého, tu zase jako potrhlého mystika. Pro svou karmickou zralost však tu potrhlost z hlediska zevního světa už v sobě měl.

    Odvracejte pozornost od sebe, pokud jde o indentifikaci sama sebe jako někoho v sobě. Duchovní dokonalost souvisí s názorem monistickým. Existuje-li nějaké duchovní já, najděte jej jako sebe, a nikoli jako cosi v sobě. Jinak byste změnila jeden druh seberoztržení za jiný druh seberoztržení. Právě proto, že lidé jsou v sobě roztržení, musí podstupovat cestu tvrdého mystického školení.

    Proč byste neměla být duchovním bytím Vy sama? Hleďte na sebe jako na bytost duchovní i po zevní stránce; když to budete dělat dobře, dosáhnete viditelné i hmatatelné duchovní dokonalosti.

    Niterná analýza, nebo prostě sebeanalýza, je prostým výsledkem zevrubného sebepozorování. Když se budete pozorovat na zevní úrovni, totiž jak jednáte, co děláte a jak reagujete na zevní popudy a popudy vůbec, pak vlastně provádíte tzv. extenzivní koncentraci, protože se nutně musíte odtahovat od zevního světa jakožto člověk lpějící.

    Čím více se přiblížíte ideálu dokonalého sebepozorování na povrchu, tím intenzivnější bude i Vaše koncentrace. Soustřeďování se stává analytickým v adekvátním stupni dokonalého pozorování sebe. Pak už stačí zvýšit zúžení vědomí zaměřením výlučného zájmu o sebe a funkci svého vnitřního aparátu, a to je analytické soustřeďování, jehož pomocí se celé bytí rozloží ve všemožné složky vytvářející bytost. Ostatní pak už záleží na dobré identifikaci kvalit složek samého bytí. Zpravidla se bytí zcela rozpadne a člověku zbude Já oděné transcendencí; záleží jen na dobré indentifikaci kvalit složek samého bytí.

    Soustředění na nohy slouží k vyvinutí schopnosti soustřeďovat se bez nechutných doprovodů mystických stavů. Nohy jsou nezajímavé, ale jsou dostatečně rozsáhlým objektem pro mysl, aby zůstala otevřenou pro trojrozměrný svět, a mohou tedy vždy sloužit k zastavení těkavosti.

    To je koncentrace dosažená jinými prostředky, než zafixováním mysli na něco. Prostě se tímto způsobem splní požadavek, aby mysl mohla úspěšně balancovat na hranici extenzity a intenzity pozorování, což už je mystickou koncentrací. A když se člověk neukvapí a nezaběhne do nějakých mystických stavů, nalezl způsob, jak správně růst ke stavu mystické dokonalosti. Jiného se od uvědomování si nohou neočekává.