Josef Studený

Nic nového pod sluncem

    Dějiny se jen opakují. A to i v duchovních věcech. Jenže tento obzor je příliš široký, než aby ho mohli běžní lidé pochopit. To, co se zde na Zemi odehrává a jeví se jako běžné dějiny, má základnu v oblastech Ducha.

    "Jako na zemi, tak i na nebi". Ano, protože i v duchovních oblastech se odehrávají boje o energie a ozývají se tak v lidské pozemské sféře jako hrůzné války lidí, jako boje o nadvládu. Čas zraje a blíží se ten očekávaný zlom přechodu věků. Ten přechod se jaksi odráží v lidském myšlení už dávno, jenže jeho blízkost lze vycítit stále stupňujícími se boji. Květoslav ve své vizi viděl vyústění těchto bojů. To ale bylo ještě daleko, a tak neurčuje dobu. Od těch jeho dob se už náš Osud velice přiblížil, takže nyní je už možno vidět konkrétněji různé věci z budoucnosti, které nebylo dříve možno zachytit. Za Květoslava nebyla ještě ani zmínka o "mayském kódu" – čili nebyl dán předpokládaný datum událostí.

    Tak jako před poslední potopou před 11 500 lety, až na několik vidců, lidstvo netušilo, ani nechtělo vědět svůj osud. Jen v podvědomí některých lidí se tato budoucnost, více méně neurčitě, ozývá na nynější dobu. Tudíž i přechod do nového věku nebude jen tak hladký, ale katastrofický.

    Jak jsem již řekl, v době Květoslavovy vize nebylo nic známo o "mayském kódu". Nyní se stalo mayské počítání času velmi aktuální, a to i pro vědecký svět. Samozřejmě že ne u českých vědců, protože oni stále ještě trpí deformacemi komunistického řádění, tudíž ani tyto zájmy nemají. Ale i přes jejich velkou snahu o potlačení veškerých duchovních věcí se Čechy staly místem, kde se narodila poslední inkarnace Višnua. Mohu jen opakovat to, co je snad do určité míry pro vás už známo, kdo byl Květoslav Minařík. Viděl jsem, jak zde vypučela jeho nauka jako útlá květinka v pustině a zmatcích názorů jako mezi velkými skalami a balvany. Nevím, proč právě Čechy se staly nositelem této události. Snad ten impakt, který dopadl před 60 miliony let, dal Čechám jiné duchovní vyzařování, než mají ostatní země. Odkud asi přiletět tento impakt – snad z Plejád? Je zde skupina badatelů, kteří mluví o Plejádách jako o dávné základně lidské kultury. Češi nepatřili nikdy k národům, které šly na výboj a zotročení ostatních zemí, jako například Anglie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Švédsko i Rusko, které se vlastně stalo základnou pro nauky záporného principu.

    Chápu současnou situaci jako velmi podobnou době odchodu Ježíše označeného jako Christos. Jeho původní nauka se nemohla ani dobře rozvinout a už byla deformována. V mnohých případech se apoštolové ani neshodují v líčení tehdejších událostí, viz pozůstatky apokryfních evangelií. Petr, označený Ježíšem jako Skála Nauky, zklamal. Zřejmě čistou původní Ježíšovu nauku, jako ortodoxní žid, nepochopil a přidal se k Pavlovi, kterému byla nauka zjevena jako vize po dobu výpadku jeho denního vědomí. Ale tato Pavlova vize neobsahovala nauku o reinkarnacích. On Ježíše osobně neznal. Takže se, bohužel, jeho zjevení stalo základnou nauk církví, zvláště pak církve katolické. Pavel nehlásal tudíž pravou Ježíšovu nauku a tím ztratily církev římská a její odnože důležitou základnu. Pavlova nauka nevychází ze života. Takže křesťanské církve jsou výsledkem Pavlových vizí, stejně jako v muslimském světě je muslimská nauka zjevení Mohamedovo. Mohamedáni jsou ochotni umírat za učení Mohamedovo, tak jako i křesťané se mezi sebou o správnost nauky nejsou schopni dohodnout. Nyní je situace velice podobná, jenže díky sdělovacím prostředkům se stává všeobecnější, než byla tehdy.

    To, co Květoslav viděl jako výsledek těch dějů rámcově, a uvádí je ve své vizi, mě bylo ukázáno jako již konkrétní ukázky toho, co bylo prorokováno. Moje vědomí bylo vyzdviženo velice vysoko, takže jsem následky dění roku 2012 viděl podstatně konkrétněji. Ale o tom nechci podrobněji mluvit, budu hovořit jen o naší zemi. Mluvit o tom konkrétně považuji za velmi nebezpečné.

    Viděl jsem naší zemi v současných hranicích jako ostrov v moři. Mimo ní jsem rovněž viděl jako ostrov cca oblast Transylvánských Alp. Čechy tudíž byly uchráněny. Proč právě Čechy? Důvod je samozřejmě duchovní, neboť dějiny se řídí boji o nadvládu i v těchto sférách. Snad je vinen impakt, který před 60 miliony lety dopadl zde v Čechách a vyhrnul pohraniční hory.

    Již G. Meyrink píše něco o založení Prahy jakýmsi brarstvem a dávná bratrstva zakládala svoje sídla tam, kde bylo obyčejně mimořádné vyzařování. To místo nazvali Praga. Tudíž očekávali ochranu tohoto místa.A skutečně – Praha měla podivuhodnou ochranu. Proč je pro mě toto místo mimořádné? Protože zřejmě bylo dávno předzvěděno, že zde v Čechách přijde na svět pravý Buddha a zároveň Višnu.

    Ať už to byly nauky v Egyptě nebo nauky starého Babylonu, nebo nauky Chaldejců, trvaly určitou dobu a obyčejně zmizely bez pokračování, aby se na jiném místě opět objevily nauky novější, odpovídající vývoji lidí v příslušné době. Poslední důležité nauky byly v Tibetu, ale jak vidíme ze současných dějin, i tam skončily. Patřily mezi ně i nauky Kagyupů, které vlastně v Tibetu skončily smrtí Milarepovou. Řád Karmapů, který se vydával za pokračování nauk Bělostné Dynastie Guruů, nepřinášel nic nového pro lidský rod a už byl jen jakýmsi opakováním. Právě jsme svědky, kdo je ten hlavní pokračovatel. Nauka Kagyupů však byla nesena Bělostnou Dynastií Guruů a ta skončila cca před 900 lety smrtí Milarepovou. Měla se však ještě naposledy objevit na konci věku Ryb. Ano, objevil ji tulku Marpův – Květoslav Minařík a uskutečnil ji svými realizacemi. Počítáme ho tudíž jako pátého člena Bělostné Dynastie Guruů hned po Milarepovi. Karmapové, to je kněžský řád, který žije sice správně, ale po Milarepovi nedokázal přinést nic nového pro další duchovní vývoj lidí, čili nevydal ze sebe za posledních 900 let dalšího člena Bělostné Dynastie Guruů. Až teprve po cca 900 letech se objevil další člen Dynastie jakožto tulku Marpův. Znáte ho pod občanským jménem Květoslav Minařík. Přenesl na Západ nauku Kagypů duchovní cestou a sám jí dal příslušnou formu, která odpovídala chápání lidí Okcidentu. Aby nebyla zkreslena, dal svou nauku do knih a nazval ji MAHAJÁNA. Jeho pokračovatelem se stal J. S., protože svou realizací Djánibuddhy Akšóbji realizoval bratrskou Vadžrajánu. Tudíž tyto dvě nauky byly sloučeny ještě před koncem tohoto věku Ryb, aby mohly být duchovní cestou přeneseny a pokračovaly až v novém věku Višnuově. Samozřejmě, že v té formě, kterou měly ve věku Ryb, nemohou v nové době platit. Nevíme dopředu, jaká kultura se vyvine. Lze předpokládat, že nebude tak nešťastná, jako kultury věku Ryb.

    Protože Mahajána byla a je naukou vedoucí k absolutnímu osvobození, měl o ní vždy Máro mimořádný zájem. Snažil se vytvořit velké překážky, případně nauku zkreslit. Tohoto nebezpečí si byl vědom i Květoslav, a to je důvod, proč dal svou nauku do knih. Ale přesto Máro vyvinul snahu, aby byla nauka ještě před koncem věku Ryb deformována, a pokusil se převzít její energii. Vyslal proto hlasatele jiné nauky a její představitel V. M. tvrdí, že tak si to Květoslav představoval.

    Tak jako čistá nauka Ježíšova nepřetrvala, tak i zde se snaží Máro vydávat nauku cizí jako pokračování nauky Květoslavovy. Jak jsem již v minulém článku podotkl, další člen Bělostné Dynastie Guruů po mě již nebude. Do konce tohoto věku je příliš krátká doba, a proto Květoslav svojí nauku, vystavenou ještě pro věk Ryb, zapečetil a objeví se zase v novém věku a v nové formě, až přijde čas, dle potřeb příslušné doby. Tato doba nemá už trpět násilím a boji, jako trpěla doba deformované nauky Ježíšovy.

    Taoismus podle Mantak Chia, tak jak jej nyní hlásá V. M., nepatří do nauky Mahajány, protože nevede do oblastí nadsamsarických a tím pádem k definitivnímu osvobození. V. M. k tomu přidává některé prvky nauky Květoslavovy, ale přesto to zůstává naukou, která nevede k osvobození. Je to jen nauka lidská, která snad může vést k zušlechtění lidí.

    To potvrdil V. M. na schůzce v Dobř., kterou zorganizoval jako pokus mě zničit a kde se jasně vyjádřil, že pozvedání energií rozhořelého srdce (sursum corda) nad hlavu je pouze házení energie do prázdného prostoru bezúčelně. Tím potvrdil, že nemá skutečné zasvěcení buddhů, protože nezná stavy, které tato oblast obsahuje. To mi bylo potvrzeno ve vzájemném boji v relativně vysokých duchovních oblastech. Tím jsem si v těchto oblastech potvrdil moje poznání, že jeho zasvěcení, tedy ani moc, tak daleko nesahá.

    A tak, aby mě zde na Zemi nějak zdiskreditoval (v duchovnu to nejde), tak mě na schůzce v Dobř. poplival se snahou mě znemožnit. Tuto možnost jsem mu poskytl a on nepochopil, či spíše nevěděl, že to byla pro mě zkouška vnitřní nepohnutelnosti, což je atribut Djánibuddhy Akšóbhji. Ale zřejmě jde vše dle nějakého plánu, za kterým stojí snaha Márova - alespoň deformovat Květoslavovu nauku Kagyupů.

    Po těchto událostech přišel ke mně Květoslav ve stavu Nirmana-káji (třetí buddhovo tělo) a ukázal mě, že už nauku v dosavadní podobě uzavírá a tuto energii přenáší do nového věku. Jsem poslední člen Bělostné Dynastie Guruů.

    Samozřejmě, že zde V. M. sklízel ovace nevědomého davu, neboť kdo z těch lidí má některé buddhické zasvěcení nebo alespoň nebeské? A tak jako celý svět, i oni ve své nevědomosti jdou vstříc svému osudu. Tak jako před potopou světa lidé nevědomí se snoubili a ženili, až přišel ten velký okamžik, který i v současné době je očekáván v roce 2012 o zimním slunovratu…

    Zatím se nezdá, že by mnoho lidí bylo ochotno žít život příliš odříkavý, který by vedl k vyšším realizacím, vždyť kolik z lidí je ochotno vést život, který vede ke SPÁSE tím, že se vážou svými energiemi srdce na oblast Buddhů?

    Hlavní předpoklad záleží na tom, má-li guru, který je vlastně "táhne", příslušné nadsamsarické realizace, aby věděl, že to není oblast pusté prázdnoty, ale aby do té oblasti také sám patřil.

    Tak jako nepochopil sv. Pavel nauku Ježíšovu, a hlásal svoje představy, čili vyhověl tak Márovi, vznikly potom církve, obzvláště katolická, která postavila mezi člověka a Boha kněze. Nu, a to už byl začátek rozkolu v nauce vzniklé po Ježíšovi. K jakým hrozným koncům soužití lidské společnosti to vedlo, vidíme nyní. Ovšem aby se vyvinula tato situace, k tomu bylo potřeba téměř 2 000 let.

    Tady v současném případě V. M. používá jiný systém, jak vyhovět Márovi, aniž o tom ví. On vzhledem k tomu, že říká, že zvedání energie do transcendentních oblastí je jen házení energií do prázdna, učí vracet energii cvičících do těla. A to znamená, že vede mystiky tak, aby je udržel v oblasti karmy, čili nadále v říši Máry.

J.S.