Dopis shromáždění na Tomkách (Slovensko)


Nemojov, 11.6.2006

    Milí přátelé!

    Stav mého fyzického těla už není takový, abych se mohl vydat na delší cestu. I současným mým energetickým potenciálem bych už nezvládal dobře nápor větší a často nesourodé společnosti. Zkrátka zestárl jsem. Pochopil jsem, že každý herec, má-li úspěšně sehrát svoji roli, musí vědět kdy z jeviště odejít. Tudíž i já se musím řídit stejnými pravidly. Sice svoji roli gurua ještě nekončím, ale šířku svého působení musím dokázat odhadnout.

    Požádal mne ing. Mikula abych se alespoň dopisem zpřítomnil na schůzce, kterou se rozhodl uspořádat mým jménem. Pokusím se proto uvést zde některá témata, o kterých bych pravděpodobně mluvil.

    Jedním z nejdůležitějších problémů v mystice je řešení sexuální otázky. S touto otázkou jsem se po dobu mé guruovské praxe setkával převážně. V Květoslavových knihách je tento problém dotknut jen okrajově a skutečné řešení rozvedeno není. Květoslav vyjadřuje tuto otázku například v článku Dokument takto: "Správná cesta musí být začata naprostým zřeknutím se světa a odpoutaností. Člověk jako takový, totiž světský, tu stojí proti čistotě nebes. Lidstvo, které jedná na základě impulsů pocházejících z vitality hluboce prostoupené smyslovým připoutáním se na svět, nebesům nesmírně páchne. Proto se začátečník v józe musí vzdát světa nekompromisně. Když nebesa uznají, že je začátečník dost čist a nepáchne lidstvím, uvolní mu vstup". To jsou jasná slova.

    Nekompromisní požadavek askeze. Co to však znamená. v praxi si málokdo z hledajících předem dokáže představit Květoslav když přijal pravidla jógy ve svých sedmnácti létech, dal do toho vše, veškerou svoji energii a život. Dosáhl zasvěcení a tudíž i velké poznání za jeden a půl roku. Za tak krátkou dobu to nedokázal ani Buddha Gótama. Bylo pro něho samozřejmé, že šel cestou asketickou, jak to vyžadovaly předpisy v knize Hathajóga praedipica, kterými se řídil.

    Dále v Dokumentu uvádí: "V tomto stavu nesmí setrvat déle, nežli si čistotu nebes uvědomí a zažije ji tělesně jako například koupel, nasycení nebo jiné potěšitelné prožitky. Pak musí hned sestoupit. Musí porušit mravní příkazy jógy, které mu sem umožnily vstup a padnout duchovně, nejlépe přes ženu (resp. muže)..."

    Květoslav tudíž nejen připouští sexuální život, ale on s ním počítá jako s etapou na cestě, kdy jogín nebo mystik nemá být o dosažení vyšší realizace sobec a má přibrat partnera a dovést jej sebou do nebes. Říká, že se nemá stáhnout do osamocení, aby "sežral toho holuba duchovnosti" sám, ale má dosažené duchovní kvality sdělit světu přes, dosud světského, partnera. A toto je jistě ve známých mystických školách novum.

    To co jsem zde uvedl, však nadále předpokládá, že první část cesty musí být asketická. Je tudíž schůdná pro jedince, kteří s velkou pravděpodobností sex řešili, resp. vyřešili již v minulé inkarnaci a hlavně, že dokáží na svoji očistě pracovat s dostatečnou vehemencí, aby se jejich cesta k realizaci neprotahovala na léta, což by se mohlo stát neúnosné.

    Asi jsem byl výjimka, když jsem askezi přijal jako definitivní řešení života, a dodržoval jsem ji po dlouhá léta aniž mne to nějak nepříznivě poznamenalo, i když jsem byl stále vitální A po ta léta do realizace, resp. zasvěcení, jsem neměl mimořádné potíže, ani mne askeze nepoznamenala třeba mentálně nebo jinak zdravotně.

    Přicházejí za mnou jakožto guruem mladí lidé, muži i ženy a chtějí rady na mystickou cestu. Kdo z nich však je schopen jít tvrdou cestou jako Květoslav aby dosáhl realizaci v tak krátkém čase, a aby pak mohl žít zase normálně? Ještě jsem se s nikým takovým nesetkal. Taková cesta se pak prodlužuje na léta a askeze se stává neúnosnou. Dotyčný adept jistě askezi poruší a ne-li, bývá nějakým způsobem psychicky a někdy i fyzicky narušen. A poruší-li ji, mívá špatné svědomí. Totiž skutečná askeze se nesmí porušovat například masturbací, má-li přinést žádaný výsledek. Tlaky askeze mají pomoci jogínovi vynést na povrch, do denního vědomí, jeho základní bytostné nedostatky, které je nucen řešit a tím se vlastně očišťuje. Přijímá a uskutečňuje tím morální požadavky v plné šíři. Askeze tudíž nikdy ze začátku nepřináší radostný život, ale vždy jen krize, které je adept nucen vyřešit. Často se vidí jako špatnost sama. Vytrvá-li však a změní své bytostné kvality tak, že se dostane na úroveň čistoty nebes, čili dosáhne nebeskou realizaci, mění se jeho jógická či mystická praxe. Tato realizace je pak odrazovým můstkem pro dosažení realizace nadsamsarické, čili skutečného osvobození. Askeze tudíž vždy slouží k přímému poznání kvalitativní náplně vlastní bytosti, je-li to askeze spásná. Mohou být však také askeze vedoucí dolů, do oblastí pekelných, a to v tom případě, neumí-li se asketa vzepřít tlakům askeze vytvářením živelné, respektive bezpříčinné radostivosti a pocitů štěstí.

    Ideálem je, podaří-li se adeptovi vyústit realizací do nadsamsarického zasvěcení. O to šlo Květoslavovi u mne, takže všechny náběhy na nebeské realizace u mne rušil. Nu, nebylo to vždy příjemné. Jenže já jsem se nebouřil, protože jsem svému guruovi věřil bez výhrad.

    Toto, co jsem zde předeslal, platí pro ty jedince, kteří se rozhodnou rychlit svoji karmu askezí a jsou svobodní a bez závazků. Jenže, přicházeli ke mně s žádostí o vedení muži, kteří byli ženatí, a to někdy ještě jen krátkou dobu a jejích manželství bylo i harmonické. To byli entuziasti, kteří zahořeli nadšením pro "úžasné výsledky", o kterých se v knihách o józe, resp. mystice, píše. Samozřejmě i v knihách Květoslavových, a jsou pro ně ochotni přinést takovouto oběť. A aby těch výsledků "dosáhli co nejdříve", rozhodli se přinést tu oběť hned na začátku, hned jak se setkali s naukou. Měli mladou, hezkou ženu a obyčejně i dítě, a manželky se neptali je-li svolná. Kolik takových bláznů bylo. Někdy se podařilo rozmluvit jim to, někdy z toho byla tragedie. Nepochopili, že očista má v manželství vypadat jinak

    Jak začít mystickou cestu je vždy individuální a záleží na karmickém stáří a zkušenostech z minulých životů. Jinými slovy my jsme si přinesli svůj život naplánovaný do všech důsledků, jenomže my ten plán neznáme, naštěstí.

    Chci však dále mluvit o něčem jiném. Převážná část mých žáků jsou manželské páry. Rozumní cílevědomí lidé, chápající mystiku správně. Jen na jedno se již i dříve naráželo, a to už od dob Květoslavových. Jak se stavět k otázce sexu v manželství mystiků?

    Někteří žili sexuálně jako by něco kradli. Neměli čisté svědomí. Proč? Vždyť sexuální síla drží pohromadě celý kosmos. Projevený kosmos je dvojnost. Celý Brahmův, resp. Mahabrahmův svět stojí na sexu. I Ježíš se v nebi oženil. Možná, že kdyby to věděl Papež, že by se oženil také, kdož ví... Jenže křesťanství, lépe řečeno církevnictví, postavilo sex jako hřích. Převzalo ten názor z judaismu. Nu a to přesvědčení za tisíciletí vrostlo do genů a nemohou se toho v podvědomí zbavit ani mystici, zvláště vidí-li, že je ten požadavek kladen i Květoslavem. Jenže zde je účelový a platí jen po určitou dobu. A hlavně, sex je hříchem jen dle církevního pojetí. Ve skutečnosti to může být jedině únik energie, nebo cosi jako pošpinění, pokud jej provádějí dva neharmoničtí lidé, jeden mystik a druhý světský člověk, nebo dokonce odpůrce mystiky. A vynutit si askezi ve fungujícím manželství znamená vytvořit z partnera nepřítele mystiky. Květoslav uvádí, že v mystickém manželství je možno dosáhnouti stavu turia, což je stav bez návratu na zemi. Já osobně mohu potvrdit, že jeden z mých spolužáků Květoslavových dosáhl při smrti oblast sambogakája, tj. bez návratu přesto, že žil sexuálně téměř celý život. Askezi přijal až teprve na vyšších stupních mystického vývoje.

    Mohu říci, že jsem byl inspirován k tomu, jak je možno problém sexu v nauce Květoslavově řešit. Velmi dlouho mi trvalo, nežli jsem tento vnitřní pokyn pochopil a přijal, nežli jsem překonal tendence vlastního vývoje, který byl výlučně asketický. Čili, přijal a modifikoval jsem tantru a začlenil ji do Nauky. Na oprávněnost tohoto mého kroku uvádím Květoslavovu poznámku, že jsou guruové, kteří vedou cestou sexu, a že patří k těm nejschopnějším. Dál však tuto cestu bohužel nerozvádí Pochopil jsem, že se zde naskýtá možnost řešení bezkonfliktního soužití mystických manželů. Nelze ji použít pro řekněme "divoký sex". Podrobnosti této cesty zde nebudu rozvádět, ale mnozí z vás už moji koncepci znáte, a že je úspěšná víte. Někteří z vás mohli již vidět a pochopit, k jakým výsledkům může vést. Musím zde však uvést, že je vázána na Bělostnou Dynastii Guruů. Ale pozor, Guruové jsou Vadžradhárové, pro tento účel však slouží jako bodhisattvové, kterými z určitého hlediska rovněž jsou. Toto je nutno vědět. Tuto cestu však nemůže použít každý guru. Je nezbytné aby byl členem Bělostné Dynastie, ale jako vrcholný stav musí být použit Vadžrasattva-Akšobhja.

    Tato cesta je výlučně pro ženy čímž se stává žena v manželství mystickou základnou. To odpovídá i Květoslavově předpovědi, když mně říkal, že nastává údobí ženy. Jde o to, aby ženy-mystičky pochopily svoji úlohu priority v mystické práci v manželství. A hlavně, aby to pochopili i muži .Ta priorita ovšem neznamená, že by ženy měly v rodině vládnout na všech úrovních. Měly by si ponechat pokoru i pro mystickou spolupráci. Konečný výsledek soužití má být spojení ženského a mužského principu, což je ve skutečnosti nenávratnost o které se mluví jako o žádoucím cíli.

    Chtěl bych vám nyní vyprávět něco o tantře zasahující do společnosti, ve které byste něco takového nepředpokládali. Můžete to vzít jako pohádku. Sáhnu do doby už dávné. To, co vám budu vykládat není svědecky prokazatelné. Něco z toho jsou moje postřehy z mé tehdejší inkarnace, totiž z doby Ježíše, kterého jsem tehdy osobně poznal. Již Ježíš vedl ženu cestou tantry a patřila k jeho apoštolům. Kdo jiný by to byl, nežli Marie z Magdaly. Byla ve své snaze úspěšná, jenže po smrti Ježíše ji apoštolé neuznali, vždyť to byla jen žena, která v tehdejší židovské společnosti moc neznamenala. A apoštolé byli stále jen pravověrní Židé a byli asketi. Chodili s Ježíšem příliš krátkou dobu, než aby se dokázali ve svých vžitých, resp. vrozených, názorech dokonale změnit. To lze přirovnat v současné době k tornu, jak obtížně se křesťané mění v buddhisty. O vyčlenění Marie se postaral hlavně Petr zvaný svatý, který zůstával ortodoxním Židem a nauku Ježíšovu ve skutečnosti do důsledku nepochopil.

    Nuže Marie šla cestou milování, cestou sexu a Ježíš jí k tornu radil. Ne, že by s ní měl poměr, on žil až do své smrti cudně. To, co se píše v knize Šifra mistra Leonarda, je naprostá blbost. Mně však nejde o diskuzi se spisovatelem Braunem, mně jde o to, jaký mělo dopad Petrovo vyčlenění Marie, to znamená cesty ženy, ze společnosti apoštolů na jeho další osobní vývoj, i na vývoj církve. Nuže, on nedosáhl příliš velkého výsledku, rozhodně ne nenávratnosti. On se znova rodil na zemi a zastával vysoké církevní funkce. V současné době se narodil zde, a je mezi námi. O tehdejší své existenci zatím neví. Inklinuje i k Mistrově nauce, ale to, že se kdysi nepřičinil o začlenění cesty ženy do Ježíšovy nauky, si dost trpce odpykává. Dostal totiž ženu, ne úplně obyčejnou, ale takovou, která ho tvrdě poučuje, kdo je to žena. Ani nyní není naděje, že by dosáhl ireversibility. Toto zde uvádím proto, že již v křesťanství mohla být cesta sexu začleněna, jenže apoštolé se přidrželi židovské ortodoxie a to napáchalo mnoho utrpení a zmatených názorů. To snad nemusím dokazovat. Takže ta "skála", na které byla církev postavena zklamala, protože tu skutečnou vnitřní Ježíšovu nauku Petr nepochopil.

    Jeden z následků nepochopení sexuální otázky v křesťanství je v současné době rozbujelá homosexualita. Ti homosexuálové, ať muži nebo ženy, žili převážně ve středověku a přijali, nebo byli donuceni přijmout celibát, aniž byli poučeni jak s ním zacházet a jaký má význam. To ovšem shodou okolností přichází shodně s demoralizací lidské společnosti a s jejím směrováním ke konci věků. Vše vzájemně souvisí.

    Vrátím se však k začátku tohoto proslovu.

    Duchovní cesta s použitím sexu se nemusí hned ze začátku jevit jako duchovní ve svých výsledcích. Vše chce svůj čas, a někdy to může trvat i dlouho, nežli mladí manželé budou moci konstatovat, jaká proměna se s nimi děje. Vždyť žijí téměř jako ostatní lidé. To záleží hlavně na mentalitě ženy. Avšak oni se pomalu propracovávají k tornu, aby se jejich sexuální život přenesl do nebeských oblastí. Aby změnil formu z té zvířecí do božské. Ano, i bohové, ovšem bohové nižších oblastí žijí sexuálně takže očištěný sex nemusí být překážkou včlenění do těchto oblastí. Zde pak dvojice získává zkušenosti jiného, vyššího druhu, kterými naplní bytost. To však může být odrazový můstek pro cestu i do oblastí nadsamsarických. Na těchto cestách je tolik možností, ale mají-li se správně využít je třeba, aby správnou formu cesty doporučil věci znalý guru. Jsou-li splněny podmínky, může být tato cesta podivuhodně rychlá. Má však i jiný význam. Je-li člověk naplněn zkušenostmi tohoto druhu, má velkou pravděpodobnost, že v okamžiku smrti se mu nepředstaví nenaplněné bytostné zkušenosti a touhy třeba jako sabat A to měl na mysli i Květoslav, když v Dokumentu žádá, aby mystik po dosažení realizace, nebo po dosažení zasvěcení, se vrátil na svět, nejlépe přes ženu, aby naplnil bytost potřebnými zkušenostmi, po kterých by jinak mohla při smrti volat. Nejdříve však musí dostat sigillum příslušnosti do nebes, bezpodmínečně.

    Kdybych zde, na Tomkách, byl právě v tuto chvíli přítomen fyzicky, asi byste někteří měli dotazy. Nevím však, chtěl-li bych na ně na shromáždění odpovídat. Vše je tak individuální a velmi delikátní.

    Sám jsem patřil k těm entusiastům a přijal jsem sexuální askezi poměrně brzy. Ne však tak brzy, abych se musel bezpodmínečně ohlížet po mínění manželky. Měli jsme už děti přes deset let a manželka měla daleko k harmonickému soužití. Mistr nu na to řekl: "skočil’s do hluboké vody a neumíš plavat. Dám však na tebe pozor". A tak mně začal tvrdý život. Věděl jsem, že pokud nedosáhnu dostatečných, to je nadsamsarických výsledků, ponesu na svých bedrech v příštím životě i to utrpení, které jsem svým rozhodnutím způsobil manželce. Zdá se však, že mne takové následky nečekají. Kéž byste takové vyústění dosáhli i vy.

    Přeji Vám aby Vám toto mé dnešní sdělení neublížilo.

Váš guru