O kázni

Přímá cvičení jsou:

  1. mravní sebezdokonalování,
  2. ovládání a zrušení samovolné činnosti smyslů
  3. udržování jednoho předmětu v mysli a v představě,
  4. pozornost, zaměřující se na procesy vlastní psychické přirozenosti,
  5. potlačování změn v mysli, v náladách a v představách.

    Uskutečněná představují dokonalé ovládnutí sebe podle předpisů duchovních nauk. To činí člověka schopným vdechovat čisté duchovní vibrace a získat duševní pružnost a obratnost. Těmito vlastnostmi je prokázáno, že mystické nauky mají reálný základ. Chce-li člověk provádět vše, co mu mystická nauka ukládá, musí se řídit potřebami a dispozicemi, které vyplývají z karmického uspořádání jeho bytosti. Úsilí založené jen na spekulativních závěrech nebo elementárně rozumových rozhodnutích zpravidla nevede k dobrým výsledkům. Bytostné uspořádání je osobitý a reálný podklad pro stanovení vhodné kázně pro určitou dobu. Není však třeba zjišťovat toto uspořádání vlastními silami, je-li nalezen mystický vůdce. Smysl niterného uspořádání nemůže určit člověk mystický nedospělý. Tím vznikají předpoklady k bloudění a marným pokusům. Vůdce volí vhodná cvičení pro každý stav i dobu, proto mohou být náležitě využita. Tím je zdůrazněn požadavek, aby hledající člověk získal mystického vůdce. Mravní sebezdokonalování je prvním velmi důležitým krokem na cestě k nabytí mystických zkušeností a vědění. Jeho výsledkem je, že se vytvoří subjektivní prostředí, které znemožňuje, aby na usilujícího člověka dolehly nízké svody a pokušení. K mravnímu sebezdokonalování náležejí: dobrem naplněná a požehnání přející mysl, potlačování chtíčů, pudů, vášní a všech vnitřních vzdutí, která směřují k uchopení něčeho ze smyslového světa. Tím se vytvoří základy ke správnému vnitřnímu postoji a také podmínky k vyproštění z překonávajících vlivů přírodních sil. Mluvit nepravdu je velikou překážkou na cestě k duchovní dokonalosti. Proto musíme být pravdomluvní. Hněv, ateismus, strach, nejistota, nedostatek síly odporovat vůli jiných lidí a vnitřní konflikty budou odstraněny z cesty života uskutečněním hlavních požadavků mravního zdokonalování. Potlačením činnosti hrubých smyslů (pomocí chtěného nevnímání smyslových vjemů) se probudí vnitřní smysly. Dobrodiním toho je, že bude nalezen způsob, jak se bezpečně pohybovat na astrální úrovni. Udržování jednoho předmětu v mysli a představě zamezuje nežádoucí vjemy. Všechny jednotlivosti vstupující do vědomí a ničící schopnost sebezpytování budou vytlačeny jedinou svobodně zvolenou představou nebo myšlenkou nebo jediným svobodně zvoleným bodem v těle. Odstraněním této jediné vlny (představy) dosáhne žádoucího stavu. Pozornost do sféry Ducha je snahou o přímé přerušení vztahů k tomu, co se mění zevně i vnitřně. Úspěch v tomto cvičení je podmíněn rozlišovací schopností. Rozlišovací schopnosti je možno nabýt duševní ukázněností. Neboť jenom rozlišovací schopnost ve spojení s duševní ukázněností je klíčem k dosažení nejvyšších stupňů na poli duchovního vývoje.