Josef Studený

To ještě není rozloučení ...

    Konečně jsou zde signály, že se s tímto světem rozloučím.

    Jsem rád, že můj tak dlouhý život bude končit; jsem o rok mladší nežli tato republika. Kolik asi podobností je mezi mým životem a životem naší republiky. Myslím, že jsou zde dost veliké podobnosti. Ovšem ty můžu hodnotit teprve nyní. Doufám však, že ty velmi negativní podobnosti u mě do budoucnosti vyústí jinak nežli vyústí republika. Tak jako život naší republiky byl mnohokrát ohrožen, i já jsem mnohdy sotva unikl smrti. Zdá se však, že moje karma byla jinačí, co se týče vyústění a účelu, nežli karma naší republiky. Takže věřím, že dopadnu lépe nežli se rýsuje budoucnost tohoto státu.

    Můj život naštěstí měl přeci jen lepší ochránce nežli to, co se zrodilo jako stát uprostřed Evropy. Zřejmě jsem si vybudoval kdysi dávno podstatně lepší osudové nasměrování. A tak stojím zde před svým koncem, abych složil účty svého života.

    Možná, že se bude zdát poněkud nesmyslné srovnávání těchto dvou životů, ale při hlubším zkoumání tak velký rozdíl to není. Srovnání obou dvou životů však může být provedeno někým jiným, ne mnou, protože konce budou podstatně rozdílné. Zaměřil jsem svůj život jinak, nežli byl zaměřen život republiky – mě vedli lidé moudří, kdežto život republiky řídili po těch 90 let převážně švindlíři a podvodníci. Věřím, že se mě podaří vyřešit poslední otázky života a smrti, kdežto ta moje vlast na ty všechny švindlíře těžce doplatí.

    Čechy bylo místo, které bylo předurčeno pro rozvoj mystické nauky, jež byla určena jako dědictví po současně likvidovaném Tibetu. Avšak viděl jsem, že zde vyrostla nauka světového významu jako skromná květinka uprostřed spouště balvanů a skal. Avšak neměla dost času, aby se rozvinula. Jedná se o Mahajánu, kterou zde vytvořil jako Marpův tulku Květoslav Minařík. Stala se proto velmi zajímavou pro záporný princip. Doba, která zde byla k dispozici, byla příliš krátká k tomu, aby se mohla vyčistit a etablovat v programu světových nauk. Jsem zde jako poslední zasvěcenec Vadžrajány, jež je druhou částí Mahajány, kterou zde vlastně zakotvil Květoslav Minařík, jenž je buddha v pravém slova smyslu a zároveň Višnu. Jeho realizací Višnua začíná ve skutečnosti nový věk, i když celý svět neví, co se zde odehrálo; jeho realizace uvádí toto dění do chodu.

    Shodou okolností kryje se tato doba zlomu s mayským kódem. Nu a tomuto kódu začíná svět velice fandit. Co na tom, jestli vědci nechápou a nevědí, že mayský kód je jen jiná značka pro věk Višnuův. Nazveme-li tudíž věci, které přicházejí, jinými jmény, bude toto dění i pro svět nezasvěcených lidí a vědců přijatelné. A že se objevilo centrum tohoto duchovního dění v Čechách, není náhoda.

    Čechy jsou země, která byla poznamenána dopadem impaktu, ale o tom jsem už něco psal. Bylo mě ukázáno, že Čechy zde zůstanou jako pozůstatek pevniny, co by ostrov; tudíž země, která přečká katastrofické události, které předpokládá mayský kód.

    Nu a co se bude odehrávat v době zimního slunovratu v roce 2012, začíná být nyní velice diskutováno. Jakožto zasvěcenci Vadžrajány mě bylo mnohé ukázáno, ale nemyslím si, že by bylo vhodné dát tyto podrobnosti širší veřejnosti k diskuzi.

    Vidím totiž, že moje smrt je již blízko, ale chci zemřít přirozenou smrtí. Mám zkušenosti, že už třikrát jsem unikl zabití.

    Květoslavova nauka ještě žije a jestliže byl učiněn pokus nauku zdiskreditovat, knihy, které byly vydány, jsou dostatečnou zárukou, aby se dalo oddělit zrno od plev. Mimo mne jsou zde ještě další zasvěcenci, kteří mohou potvrdit, že existuje oblast nad samsárem, to je oblast buddhů a jsou dostatečným důkazem, že VM Květoslavovu nauku nerealizoval a že ji nezná. Tvrdí-li, že to, co on hlásá, je pokračováním Květoslavovy nauky, je to pustá lež. To, co učí VM, je vracení energie do těla, to znamená zpět do oblasti karmy, čili Márovi.

    Dostalo se mě osobních důkazů, že buddhou není. Jako příklad přidávám zde dopis jednoho z mých přátel, který buddhovský stav rovněž dosáhl a mohl bych jich předložit více. Uvádím zde dopis jednoho z nich.    Milý Josefe,

    posílám CD se zajímavým dokumentárním filmem. Je to velice zajímavá věc – vědci podrobili Turinské plátno řadě nejnovějších analýz a výsledek je skutečně neuvěřitelný – věda potvrzuje (vlastně poprvé v historii lidstva), že se Ježíš opravdu vyzářil. Dokonce uvádí některé detaily tohoto procesu, ale bohužel přesný popis, jak k takovému fenoménu dochází, zatím nezjistili. To, co vědci ale uvádí, je velice zajímavé, možná i významné – v procesu vyzáření se v rovině těla vytvořilo to, co vědci nazývají "horizont událostí" – totiž poslední rovina v časoprostoru, než dojde ke zhroucení prostoru do černé díry. V podstatě je to to poslední, co by (teoreticky) viděl pozorovatel, kdyby vlétnul do černé díry. Singularita. Při vyzařování se jeho tělo vznášelo nad zemí a dolní i horní část rubáše byly rovnoběžně s tou střední rovinou, nedošlo ani ke zdeformování obrazu na plátně. Zjistili i mnoho detailů, např. mince na obou očích a dokonce potvrdili, že mince pocházely z doby i místa biblického ukřižování Ježíše, jelikož dokázali rozluštit nápisy a reliefy na mincích. A další detaily. Protože mi ten film, který jsem nedávno sehnal, přišel zajímavý a možná velice významný, zasílám CD. Kvalita obrazu není ale perfektní, lepší kódování jsem zatím nesehnal.

    Jinak bych se rád v krátkosti vrátil k poslednímu našemu rozhovoru. Co se týče onoho údajného zrychlení času v roce 2011, jak uvádí různí interpreti podle mayského kalendáře, jedná se o urychlení v evoluci. Naposled došlo ke dvacetinásobnému zrychlení v roce 1999 a jak uvádí Barbara Hand Clow, je to právě rok, který odstartoval masívní rozvoj internetu, výpočetní techniky, různé moderní komunikační prostředky – mobilní telefony apod. Ona uvádí i jiné aspekty života, včetně válek, ekonomických a politických zvratů atd. Začala tam éra silnějších přírodních katastrof. Říká, že každý den v této etapě je pěkný "fofr". Nyní má dojít k dalšímu takovému zrychlení. Já mayskému kalendáři nerozumím, ale napadá mě právě paralela mezi mayským kalendářem a časovou křivkou, tak jak ji uvádí Terence McKenna. Zde dochází taktéž ke zlomovým událostem a ta křivka se vlastně v makro i mikroměřítku jakoby opakuje, jenom má pokaždé jinou velikost. Jako když se na spirále stále více zrychluje pohyb, jen k tomu dochází jaksi skokem. Takže co bude v roce 2011 a natož pak 2012, si NIKDO NEDOVEDE PŘEDSTAVIT. Ještě k tomu nedošlo. Teoreticky vzato by to mohlo být jako prolet do černé díry – rychlost se tak rychle zvyšuje, až dojde k úplnému zchaotizování a přeskupení – ale kdo ví, jak toto vypadá, to jen vědci předpokládají, jak by to mohlo být. Jestli někdo nebo něco může vůbec přežít průlet černou dírou. Ježíš při tom vyzáření asi tuto transformaci podstoupil, ale fyzické tělo muselo být mrtvé. Střed Mléčné dráhy je obrovská černá díra. Nyní vědci říkají, že před cca 26 000 lety se tam něco stalo – nějaký výron energie, gravitační vlna, výbuch, kdo ví… Jelikož je ten střed 26 000 světelných let od sluneční soustavy, letí sem světlo/energie (E = mc2) právě oněch 26000 let. Co to je, to se jen spekuluje. Nedávno v televizi dávali sérii pořadů o zemi po lidech, jak vše, co lidé vytvořili, postupně chátralo, až tam nebylo ani památky po lidské činnosti. Manželka měla před týdnem zajímavý sen (asi ovlivněný těmito pořady) – koukala prý (v prosinci 2012) z okna a najednou se evoluce zrychlila tak rychle, že to, co trvá stovky a tisíce let, bylo dokonáno za několik vteřin či minut. Viděla, jak se domy, silnice, města a všechno rozpadá, boří, mizí a namísto toho se objevuje jenom příroda, vegetace. Zůstal prý jen dům, ve kterém bydlíme… A pak nastalo úplné ticho, jak jsi jednou říkal. Byla to otázka několika málo minut a hotovo – vše úplně jinak a od (nového) začátku.

    Údajně žije v Indii nějaký Kalki (což podle indických spisů je jméno posledního Avatára Višnu, ale může to být jen shoda jmen) a ten tvrdí, že právě v roce 2012 má lidstvo dosáhnout nejvyššího duchovního vývoje a zůstane jen nauka. Prý někdo od té Clow za ním jeli, ale detaily neznám. A jistá skupina vědců právě tvrdí, že v roce 2012 budeme vystaveni onomu záření, energii, vlně, nikdo neví přesně, co to je. Může pak dojít ke zcela jinému přeskupení hmoty a času. Nezbyde moc z toho, co jsme znali předtím.

    Nyní ještě k tomu VM. Řekl jsi mi, že jsou zde rukou negativního principu, což je ostatně vidět podle činů. Jednou jsi mi říkal, že stále nevíš, kdo on vlastně je. Mě právě napadlo – říká, že prázdnota nad hlavou je bezduchá nicota. Tedy se v této prázdnotě nenašel a žije v oblasti pod onou pomyslnou hranicí. Člověk přece musí (byť jen vnitřně, jakoby v sobě) udělat nějakou dohodu s Márem, aby se vyvinul do bytosti, jakou je on. To, co jsem říkal o té oběti mě napadlo, když jsem si vzpomněl na KM, jak se pro nauku rituálně obětoval. Včera jsem si promítnul, jak jsem si VM kdysi zapamatoval, a napadla mě jedna věc. On sice hlásá taoistické metody (ale Montak Chia za to nemůže), ale v esoterní nauce taoistických disciplin (Chi Kung apod.) je cílem přesný opak toho, jak se mi tenkrát jevil. Totiž, staří mistři taoistických nauk říkají, že v těle (a dále pak ani v mysli) nesmí být žádné napětí. Tedy žádné svalové napětí v těle, žádné napětí v orgánech. To jsi přece vyučoval i Ty!! Meditovat a rozvolňovat, rozpouštět veškerá napětí v těle. VM se mi ale jevil opačně – je to vidět na pohybech a držení těla, je tam stále svalový tonus, miluje totiž svou svalovou napjatost, jako sportovci apod. Já tohle poznám, protože jsem taky zkoušel různé silové sporty, které kladou na onen tonus důraz. Proto nyní vrací energii do těla, ale za účelem zvyšování tohoto napětí. Proto, jak říkáš, vrací energie do oblasti karmy. Je tedy otázkou, na kolik ty taoistické nauky pochopil vnitřně, viz. např. komentáře KM k Lao´covi.

    Každá nauka musí mít místo ke zdokonalení a doplnění, aby nedegenerovala, to je psáno už ve starých indických spisech. Takže to mělo být možná tak, že ta (vedlejší) nauka Mantaka Chii mohla být jenom doplněním velké hlavní linie Květoslavovy nauky. Nikdy naopak. VM tedy šíří naprosto falešnou interpretaci jak Květoslavovy nauky, tak taoistických nauk, takhle to vidím já.

    Přeji Ti klid a všeobecnou pohodu.

    Předpokládám, že každý čtenář tohoto sdělení si udělá úsudek sám.

Josef Studený, sedmý člen Dynastie Guruů


    P.S. Mám ještě pokračovatele. VM to ovšem není.