Josef Studený

Blíží se můj závěr, čili vize 2012

    Předpokládám, že jdu do posledních dnů svého života, a tak, aby nebylo pochybnosti a nehádali se oponenti o to, kdo jsem, chtěl bych opakovaně říci následující :

    Moje první velká kosmická realizace byla dhjánibuddha Akšóbhja, jež patří do souhrnného učení pod názvem Vadžrajána. Dále jsem dosáhnul realizaci modrého Vadžradháry a postupně i všechny další tři dhjánibuddhy tohoto učení. K tomu bych zároveň doplnil, že se ke mně svými realizacemi druží také ženské principy dhjánibuddhů, jako například Zelená Tára, Buddhalóčana a ženský princip dhjánibuddhy Ratnasambhavy - Mámakí, takže tyto nauky budou přeneseny ve velké šířce.

    Přestože jsem tak stár a moje energie slábne, ještě nejsem na výminku - bohužel. Zato jsem se však dočkal jedné výborné realizace ženského principu Pándaravásiní – družky dhjánibuddhy Amitábhy. Tato další realizace je nekonečným světlem přicházejícím ze západu, čímž byli dokonány všichni čtyři „nebeští“ dhjánibuddhové (i se svými protějšky), kteří patří do nauky Vadžrajány, jíž jsem nositelem. Tím jsem zároveň pochopil, že se už přeci jen dočkám svého konce – už si jistě zasloužím odpočinek.

    Dále:
Mahajána i Vadždrajána jsou hlavní důležité nauky, které byly vytvořeny v Indii a Tibetu, a které svými hodnotami již patří do nového věku - věku Višnuova. Tak jako Květoslav upevnil, zapečetil a přenesl Mahajánu, tak i já po své smrti zapečetím a přenesu Vadžrajánu do nových podmínek. Zde budou obě nauky znovu zformovány a to dle poměrů, jaké v době Višnuově budou vládnout. Staré kvality obou přenášených nauk již nebudou existovat, protože přijde v platnost změna podle mayského kalendáře.

    Změna na Zemi vlastně nastane tím způsobem, který líčí bratři McKennové ve své publikaci Neviditelná krajina. Bude ale dokonalejší než si snad dokáže někdo vůbec představit, a bude i dokonalejší, než si představovali bratři McKennové. Bude se týkat úrovně až na hranici atomů ...

Poznámka: Otevřená encyklopedie Wikipedia - vědecká definice atomu:
Atom (z řeckého átomos – nedělitelný) je základní částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony.

    Položme si otázku: Je v atomu něco pevného, nedělitelného, nebo je to jen soustava napětí? Poslední vědecké práce ukazují, že atom je opravdu jen soustava napětí existující pouze za daných podmínek. Z toho nutně vyplývá, že uvolněním napětí nezbude nic.

    A jsou tato napětí v každé galaxii stejná? My, tj. sluneční soustava, patříme do minigalaxie Sagitarius, která se blíží k Mléčné dráze. Jestliže dojde ke kritickému styku těch dvou napětí, slabší z nich bude vstřebáno a zůstane jen to silnější. Ano – je velký rozdíl v napětí mezi galaxií Sagitarius a souhvězdí Mléčné dráhy. Ve skutečnosti bude silnější napětí Mléčné dráhy tvořit nový svět, na nějž se bude vázat psychická náplň, čímž toto napětí vlastně vnímáme ve tvaru a v pociťování; čili je to náš život. To je ovšem problém psychologický. Ve svých vizích se mi tento proces jevil značně podrobně.

    Dále :
My víme, že hmota je ovládána a oživována duchovní silou. Proces a střet napětí Sagitaria a Mléčné dráhy, který je očekáván o zimním slunovratu v roce 2012, by znamenal uvolnění současných duchovních sil, které vytvářejí na Zemi život. Kdysi dávno Květoslav za svého života měl vizi této události. Z ní vyplývá, že skutečně život v naší současné dimenzi nebude. Co se týče lidí, nemohou tyto události přečkat. Květoslav říká, že přečkají jenom ti, kteří projdou vysokými duchovními realizacemi a jejich vědomí bude v jiných, takzvaných nadsamsarických podmínkách. Tito lidé nebudou vázáni na změny prostorových napětí – budou totiž ve světě Buddhů.

    Příslušností k Mléčné dráze bude zničena i karma dosud vytvářená. To je to, o čem mluví Květoslav, když říká, že vládu Márovu, to znamená dosavadní Brahmův věk, se mu podaří svrhnout do propasti. Tím se všechny síly nahromaděné za uplynulou dobu trvání židovsko-křesťanské doby (fáze) zruší – karma zmizí. Dělící čára rozdělí svět buddhů a oblast patřící Márovi. V nadsamsarickém světě započne nový věk, věk Višnův.

    I já jsem zde jako herec v těchto událostech. Jsem žák Květoslavův, a proto je mě samozřejmě tento průběh zřejmý. Proto vím, že život se současnými zkušenostmi může být přenesen jenom při svém zušlechtění vysokými duchovními realizacemi, kterými člověk přejde hranici karmy. Proto nauka Květoslavova učí převod vědomí přes karmickou hranici, aby jednotlivci, kteří toto dokážou, mohli být zachováni. Čili správná realizace duchovní má dosáhnout hranice buddho. Avšak každá realizace duchovní, která vynese vědomí ze současných forem, může člověka zachránit. Takový člověk ovšem musí přijmout příslušný životní řád a morálku.

    Pokud si někdo ze současných mystiků myslí, že se vymýšlením nových teorií zachrání, velice se mýlí. To mu jenom diktuje strach ze smrti. Tímto způsobem pracuje i současný vědecký svět. Není ovšem doba, abych vykládal vše, co mě je dáno vědět. To bych rozpoutal jenom zbytečné diskuse. Už jen velmi krátká doba nás dělí od plného rozvoje mayského kódu ; ještě neřekli poslední slovo Illumináti. Na mém webu uvádím, co o té době mluvil Květoslav. Podle něho tak stojíme před velkou válkou, kterou rozpoutají právě Illumináti. Co bude potom, píšu v příspěvku „Květoslavův dopis pro Lenh.“. Samozřejmě, že pod tlakem strachu o život toto málokdo bude chtít připustit, a dokonce si budou lidé vymýšlet nauky o záchraně lidstva. Takové nauky ale nemají (vědecká) opodstatnění.

    Smrt ovšem nemusí znamenat hromady mrtvol; smrt může probíhat i jinou formou a to tak, že zmizí napětí na atomické úrovni, jak jsem již řekl. Pak zde nebude nic, na co by se vázalo vědomí. S rychlostí blesku zmizí jakékoli hmotné pozůstatky, o kterých by se mohlo říci, že to jsou mrtvoly, a to jak v hmotné, tak v duchovní formě - zůstane čistý prostor. Stejně rychle pak vznikne nová Země, což bude tak často v různých knihách zmiňovaný a očekávaný Ráj.

    Čili nepůjde o proměnu jedné formy v jinou. Vzniknou naprosto nové formy, ve kterých bude moci existovat vědomí kvality buddhó a do tohoto prostoru nebude přenositelná karma současné doby. Jak přesně však bude celý proces a výsledky toho procesu vypadat, nevím, tam moje schopnosti nesahají. K většímu poznávání mě překáží toto hrubé tělo, které je právě před odchodem.

Josef Studený